วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

บันทึกการเรียนแต่ละสัปดาห์


สัปดาห์ที่ 8

เรียนเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยสื่อเสียง

ฟังสื่อเสียงแล้วทำเป็น Mind Map สรุป เรื่องหน้าที่ของพ่อแม่และลูกที่ดี

และแก้ไขไฟริษยาได้อย่างไร

วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

บันทึกการเรียนแต่ละสัปดาห์


สัปดาห์ที่ 6

แต่ละกลุ่มรายงาน Mindmap
เรื่อง คำพ่อสอน ที่แต่ละคนในกลุ่ม
ได้วิเคราะห์มานำเสนอ

วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

สัปดาห์ที่ 5 คำพ่อสอน : ความเจริญกับศีลธรรม

นางสาวกมลวรรณ สังคง การศึกษาที่ดีแก่เยาวชน

วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

บันทึกการเรียนแต่ละสัปดาห์

สัปดาห์ที่ 5
อาจารย์สอนการใช้โปรแกรม MindManager
วิธีการใช้และขั้นตอนต่างๆ
ฝึกทักษะการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล
จากการอ่านหนังสือ 9 คำพ่อสอน
และนำเสนองานด้วยโปรแกรม MindManager

บันทึกการเรียนแต่ละสัปดาห์

สัปดาห์ที่ 3
ฝึกทักษะการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล
การเลืกสรรข้อมูล IT
การสร้าง Blog - e - Portfolio

บันทึกการเรียนแต่ละสัปดาห์

สัปดาห์ที่ 2
วันนี้มาเรียนที่สำนักหอสมุด
เรียนการสืบค้นข้อมูลทาง IT
เทคนิคในการสืบค้นทรัพยากรห้องสมุด
การสืบค้นวิทยานิพนธ์ทั้งของมหาวิทยาลัยบูรพา
และทั่วประเทศด้วย
และเทคนิคการสืบค้นข้อมูลฐานข้อมูลสังคมศาสตร์

บันทึกการเรียนแต่ละสัปดาห์

สัปดาห์ที่ 1
ปฐมนิเทศ แนะนำรายวิชา
รู้ความหมายของการวิเคราะห์ สังเคราะห์
อาจารย์ให้ดูวีดีโอ 9 คำพ่อสอน
แล้วให้แต่ละกลุ่มวิเคราะห์เนื้อหา
เป็นMind map

วันพุธที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2552