วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2552

ความคาดหวังของรายวิชา

1. ได้รับความรู้ทั้งการปฏิบัติและทฤษฎีเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศได้

3. สามารถนำทักษะที่ได้ในวิชานี้ไปปรับใช้กับการรียนในวิชาอื่นๆได้

4. ได้ทักษะในการสืบค้นข้อมูลที่สะดวกและรวดเร็วขึ้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น