วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

บันทึกการเรียนแต่ละสัปดาห์

สัปดาห์ที่ 5
อาจารย์สอนการใช้โปรแกรม MindManager
วิธีการใช้และขั้นตอนต่างๆ
ฝึกทักษะการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล
จากการอ่านหนังสือ 9 คำพ่อสอน
และนำเสนองานด้วยโปรแกรม MindManager

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น