วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

บันทึกการเรียนแต่ละสัปดาห์

สัปดาห์ที่ 3
ฝึกทักษะการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล
การเลืกสรรข้อมูล IT
การสร้าง Blog - e - Portfolio

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น