วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

บันทึกการเรียนแต่ละสัปดาห์

สัปดาห์ที่ 2
วันนี้มาเรียนที่สำนักหอสมุด
เรียนการสืบค้นข้อมูลทาง IT
เทคนิคในการสืบค้นทรัพยากรห้องสมุด
การสืบค้นวิทยานิพนธ์ทั้งของมหาวิทยาลัยบูรพา
และทั่วประเทศด้วย
และเทคนิคการสืบค้นข้อมูลฐานข้อมูลสังคมศาสตร์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น